Alle aankopen op onze website Topsafework.com door de klant (vanaf nu "de klant") zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden die in dit document zijn uiteengezet.

Als enig aspect van de aankoop hierin niet wordt overwogen, zal dit worden gereguleerd volgens de huidige wetgeving in Spanje.

De bestelling van de Klant impliceert zijn akkoord en aanvaarding van deze Algemene voorwaarden. Geen enkele bepaling door de Klant aangaande deze voorwaarden mag afwijken van die welke zijn opgesteld door Luciana Cornelia Simón (hierna Top Safe Work).

Alle informatie die op de webpagina's van www.topsafework.com verschijnt met betrekking tot de artikelen, hun kenmerken, hun prijzen, hun aankoopvoorwaarden met inbegrip van de regels en voorwaarden voor ophalen/levering en betaling kan te allen tijde door Top Safe Work worden gewijzigd en zonder voorafgaande kennisgeving, dit met als doel het grote publiek ten alle tijden en tijdig over dergelijke wijzigingen te kunnen informeren.

Sommige aspecten van de huidige Algemene Inkoopvoorwaarden kunnen worden aangepast door een speciale overeenkomst tussen de Klant en Top Safe Work, altijd met de uitdrukkelijke toestemming van Top Safe Work.

1. PRODUCTEN EN PRIJZEN

1.1 Behalve typografische fouten of weglatingen, worden de kenmerken en de prijzen van de te koop aangeboden artikelen perfect weergegeven op de verschillende webpagina's die deel uitmaken van de Top Safe Work-site.

1.2 De hoogte van de prijzen van de artikelen, evenals hun kenmerken, kunnen te allen tijde door Top Safe Work worden herzien zonder dat Top Safe Work enige verplichting heeft om dergelijke wijzigingen aan de Klant te melden op een andere manier dan via informatie via haar webpagina's.

Aan de andere kant, behalve voor correctie van typefouten, zal Top Safe Work zich ertoe verbinden om, zodra een item is gekocht, de huidige prijs voor de klant te handhaven op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

1.3 BELASTINGEN:

1.3.1 De prijzen die Top Safe Work op haar website laat zien zijn inclusief BTW. BTW (Belasting Toegevoegde Waarde), is alleen van toepassing op klanten wiens huidige woonplaats zich bevindt binnen de specifieke toepassingsgebieden voor deze belasting en wanneer de situatie van de klant dit vereist, in ieder geval met inachtneming van de Spaanse en Europese en wetgeving die hiernaar verwijzen.

1.3.2 Afgezien van de belastingen die bij de verkoop worden geheven, zullen de douanesystemen van elk land de overeenkomstige belastingen heffen.

2. BESTELLINGEN

2.1 Het zal duidelijk zijn dat wanneer de Klant deze Algemene Inkoopvoorwaarden heeft gelezen, ze begrijpt en vrij aanvaardt bij het plaatsen van een bestelling via de bestaande aankoopformulieren op de Top Safe Work-website, waarbij hij het daarvoor bestemde vakje accepteert (aanvinkt).

2.2 Aangezien er op het web www.topsafework.com links zijn voor het gratis inzien van deze Algemene Inkoopvoorwaarden, zijn deze ook van toepassing op de producten die op een andere manier dan via het internetbestelformulier (via e -mail, telefonisch, via WhatsApp, per fax of persoonlijk) aangevraagd worden.

2.3 Top Safe Work behoudt zich altijd het recht voor om naar eigen goeddunken elk verzoek tot aankoop,uitbreiding, aanpassing, vernieuwing of wijziging van een van de artikelen die op haar webpagina's worden weergegeven, te accepteren of te weigeren.

2.4 Top Safe Work neemt geen bestellingen in behandeling onder de € 20, -.

2.5 De Klant komt overeen dat zowel de persoons gegevens, als die van betaling en verzending die aan Top Safe Work worden verstrekt, echt en betrouwbaar zijn. In het geval dat Top Safe Work constateerd dat een of meer van de verstrekte gegevens onjuist zijn, wordt de aankoop automatisch geannuleerd en kan de Klant geen aanspraak maken op enige restitutie van al gemaakte kosten.

2.6 In het geval dat de klant, gegevens van een derde persoon of entiteit verstrekt bij het doen van de aankoop, is de klant als enige verantwoordelijk voor het feit dat deze derde persoon of entiteit een dergelijke situatie kent en uitdrukkelijk accepteert. Alle aansprakelijkheid en/ of schade die uit dit feit kunnen voortvloeien, ligt volledig bij de opdrachtgever, met volledige uitsluiting van Top Safe Work van enige aansprakelijkheid.

2.7 Elke aanwijzing of vraag die de klant doet in de secties voor opmerkingen over de bestelling of in daaropvolgende mededelingen zal louter informatief worden opgevat en zal in geen geval de gemaakte aankoop wijzigen beinvloeden (de gevraagde koopwaar, de wijze van betaling, de verzending, levering en, bij uitbreiding een van de Inkoopvoorwaarden).

2.8 Evenzo behoudt Top Safe Work zich het recht voor om een bestelling te bewaren in afwachting van alle informatie die het van de klant nodig heeft. In dit geval worden de levertijden vertraagd in verhouding tot de tijd die de klant nodig heeft om te antwoorden.

2.9 De Klant kan de bestelling binnen 2 uur na het doen van de transactie zonder boete annuleren, daarna is de klant verplicht tot het nakomen van de overeenkomst en haar woorwaarden.

3. BETALINGEN

3.1 De klant is verantwoordelijk voor het betalen van de facturen, zelfs bij tussenkomst van een derde partij namens de Klant, dus de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van authenticatie-, toegangs- of identificatiegegevens van een derde is uitsluitend en exclusief ter verantwoording van de klant..

3.2 Top Safe Work zal de bijbehorende factuur voor de gekochte producten uitgeven en deze per e-mail naar de Klant sturen zodat deze later en indien gewenst op papier kan worden afgedrukt om deze fysiek te kunnen bezitten.

3.3 In het geval dat er een terugboeking plaatsvindt via creditcard/ Paypal waarvan de reden niet toe te schrijven is aan Top Safe Work, wordt de klant een extra vergoeding van 5% in rekening gebracht over de hoogte van dit bedrag. Dit om gemaakte kosten zoals zowel Bankcommissies als incassobeheer te compenseren. Dit bedrag zal aan de klant in rekening worden gebracht op de manier en volgens de voorwaarden die Top Safe Work passend acht.

3.4 Top Safe Work behoudt zich in elk geval het recht voor om een bestelling te weigeren en/of de vorm of het type betaling naar eigen inzicht te wijzigen.

3.5 BETALINGSVOORWAARDEN:

3.5.1 Betaling van het aankoopbedrag moet door Top Safe Work worden ontvangen, vrij van bankcommissies of andere kosten die voortvloeien uit de transactie.

3.5.2 U dient er rekening mee te houden dat u de betaling van uw aankopen in EURO doet en dat alle mogelijke bankkosten voor het wisselen van valuta voor rekening van de klant zijn.

3.5.3 Betalingen per creditcard (geautoriseerd door de entiteit)

3.5.3.1 Dit is de gebruikelijke kaartbetaalmethode op internet. Bij dit type betaling wordt de operatie geautoriseerd door de uitgever van de kaart van de klant via verbinding via de betalingsgateway (virtuele POS) van de Top Safe Work-bank.

3.5.3.2 De klant zal toegang krijgen tot een gecontroleerde omgeving waarin hij de betreffende entiteit direct zijn kaartgegevens zal verstrekken die hem zal verbinden met zijn bank om de operatie goed te keuren. Op deze manier wordt de betaling direct, legitiem en veilig uitgevoerd, waarbij de privacy van de kaartinformatie te allen tijde behouden blijft.

3.5.3.3 Creditcardfraude is een misdrijf en Top Safe Work zal juridische stappen ondernemen tegen iedereen die een frauduleuze transactie of fraude uitvoert of probeert uit te voeren.

3.5.4 Betaling via PAY-PAL

3.5.4.1 De klant kan deze betaalmethode kiezen om aankopen te betalen. Door dit te doen, wordt u verbonden met de Paypal-omgeving zodat u zich daar als gebruiker kunt identificeren en de betaling kunt afronden. Evenzo, en als ze geen Paypal-account hebben, kan de klant de betalingsgateway van dit bedrijf gebruiken om de betaling met een creditcard uit te voeren.

3.5.4.2 Creditcardfraude is een misdaad en Top Safe Work zal juridische stappen ondernemen tegen iedereen die een frauduleuze transactie of oplichting uitvoert of probeert uit te voeren.

3.5.5 Storting of overschrijving

3.5.5.1 De Klant dient de betaling over te maken of te storten op het IBAN-bankrekeningnummer dat wordt verstrekt bij het plaatsen van de bestelling op internet of per e-mail.

3.5.5.2 Op het moment van betaling is het belangrijk om in het concept of onderwerp van het bankdocument de factuurgegevens te vermelden. U moet de aanbetaling of overboeking binnen 48 uur na de bestelling doen, anders vervalt uw reservering.

3.5.5.3 Voor het betalingsverificatieproces moet u ons het betalingsbewijs van de betaling per e-mail sturen naar info@topsafework.com. In ieder geval wordt de bestelling pas als effectief beschouwd als onze managementafdeling de betaling ontvangen heeft, het zal dan zijn wanneer de bestelling wordt verwerkt.

3.5.6 Storting of overschrijving

3.5.6.1 Naast het voldoen aan alles wat in paragraaf 3.5.5 wordt genoemd.

3.5.6.2 De Klant dient rekening te houden met de betaling van zijn aankopen in EUROS en dat alle eventuele bankkosten voor het wisselen van valuta voor rekening van de Klant zijn.

3.5.6.3 Bij het doen van zijn internationale overschrijving moet de klant altijd aan zijn bank aangeven dat hij verantwoordelijk zal zijn voor de bankcommissies en kosten die uit de transactie voortvloeien. Zo niet kan het zijn dat door deze kosten het volledige bedrag niet ontvangen wordt met als gevolg dat de verzending van uw bestelling niet kan worden uitgevoerd.

4. VERZENDING EN LEVERTIJDEN

4.1 De aard van elk product en de door de klant geselecteerde kenmerken bepalen de periode die verstrijkt tussen de ontvangst van de betaling en de datum waarop het product geleverd wordt.

4.2 Op de webpagina's van www.topsafework.com informeren wij u over de indicatieve leveringstermijn van elk artikel, die voor alle doeleinden altijd als louter informatief moet worden beschouwd, waardoor Top Safe Work wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die ontstaat in het geval dat deze niet worden nageleefd.

4.3 In geen geval kan enige vertraging bij het ontvangen van een bestelling de annulering of het verzoek om compensatie door de Klant of derden gerechtvaardigd worden.

4.4 De indicatieve termijnen die zijn aangegeven voor de levering van de producten aan de klant, beginnen steeds te lopen vanaf de ontvangst door Top Safe Work van de feitelijke betaling van de totale bedragen, en tot dat moment zal de bestelling niet verwerkt worden. Als de betaling of acceptatie na 16.00 uur is ontvangen, wordt de bestelling vanaf de volgende dag verwerkt.

4.5 Bestellingen die op vrijdag na 16.00 uur worden geplaatst, worden vanaf maandag van de volgende week verwerkt.

4.6 Verzendkosten zijn € 7,50 + BTW. Bij aankopen boven de € 300, - excl. Btw zijn de verzendkosten gratis.

4.7 Express zendingen brengen extra kosten met zich mee en de Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld voor acceptatie.

4.8 De omschreven leveringstermijn is voldaan indien de klant niet aanwezig/bereikbaar is op de door hem genoemde plaats en tijd, in welk geval de producten als geleverd worden beschouwd als hij niet aanwezig is op het afleveradres op de gecommuniceerde datum en plaats.

4.9 Levertijden zijn mede afhankelijk van de beschikbaarheid van elk product. Bij bestellingen van meerdere artikelen wordt één zending gedaan die overeenkomt met het artikel waarvan de levertijd het langst is. Deze deadlines zijn uitsluitend bedoeld als richtlijn en Top Safe Work zal er alles aan doen om ze te respecteren.

4.10 Elke boeteclausule voor vertraging die door de Klant in zijn bestelling is geïntroduceerd, wordt ongeldig bij aanvaarding van deze Algemene Aankoopvoorwaarden.

4.11 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra het product door de vervoerder aan de ontvanger ter beschikking is gesteld, waarbij de ontvanger verplicht is de ontvangst van de levering te ondertekenen. Evenzo moet de ontvanger die het product ondertekent en ontvangt, de omstandigheden waarin het pakket wordt ontvangen controleren om er zeker van te zijn dat het niet beschadigd is.

Indien u een anomalie ontdekt die veroorzaakt zou kunnen zijn tijdens het transport en u bent niet tevreden, dan dient u dit op dat moment schriftelijk op de afleveringsbon te vermelden, vergezeld van uw handtekening en met vermelding van de reden van uw klacht (beschadigd product, .. .). U dient uw meningsverschil uiterlijk 24 uur na levering van de artikelen aan Top Safe Work te melden.

4.12 De klant heeft 24 uur de tijd om de integriteit van alle componenten van het product te verifiëren, evenals om de kenmerken van het artikel op de pagina's van Top Safe Work te verifiëren. Na die tijd wordt de integriteit en inhoud van het product geaccepteerd. Als u nog andere vragen heeft, kunt u ons mailen op info@topsafework.com.

4.13 Zendingen naar Spanje (schiereiland)

De geschatte levertijd is tussen de 4 en 7 werkdagen.

4.14 Zendingen naar Spanje (Canarische Eilanden, Ceuta, Melilla)

In dat geval is het handig om contact op te nemen met onze commerciële afdeling via info@topsafework.com en te vragen of de zending wordt geaccepteerd of niet.

4.15 Internationale verzending.

De geschatte levertijd is tussen de 4 en 7 werkdagen.

5. GARANTIES EN RESERVERINGEN

5.1 Al onze artikelen zijn gegarandeerd in de voorwaarden uiteengezet in Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november, dat de herziene tekst van de Algemene wet ter verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten goedkeurt.

5.2 Top Safe Work verklaart en garandeert dat zij haar eigen producten en producten van derden kan verkopen via haar website www.topsafework.com en dat zij over voldoende middelen beschikt (zowel in technische apparatuur als in dienstverlening) voor het volledige verkoopproces.

5.3 Top Safe Work geeft geen garanties over de resultaten die kunnen worden behaald door het gebruik van haar producten, noch over de volledige betrouwbaarheid of het ontbreken van fouten.

5.4 Top Safe Work stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie die op haar webpagina's of documenten verschijnt correct is, maar kan de juistheid van de beschrijvingen niet garanderen.

5.5 Elke garantie die zowel door Top Safe Work als door de productfabrikant wordt geboden, vervalt indien het personeel van Top Safe Work op betrouwbare wijze verifieert dat de klant de kenmerken van het product heeft gemanipuleerd , het heeft misbruikt of de richtlijnen niet heeft gevolgd via de instructies op het product.

5.6 Risico's met betrekking tot de integriteit van de producten gaan vanaf het moment van levering over op de Klant.

5.7 Top Safe Work garandeert dat de informatieoverdracht die wordt uitgevoerd via de formulieren op de bestelpagina's volledig veilig zijn binnen het huidige technologische kader.

In de aankoopformulieren worden alle handelingen waarbij persoonlijke gegevens worden verzonden, uitgevoerd in een beveiligde omgeving.

OPMERKING: om ons te helpen onze service te verbeteren. De klantenservice heeft een aftersalessupport om elk probleem met onze artikelen of zendingen op te lossen, waarbij we altijd proberen u een snelle en efficiënte service te bieden.

6. RETOUREN

6.1 Het adres voor retourzendingen is:

Top Safe Work

Plaza Mar Alborán, 2. Polg. Alboran, 18613, (El Varadero) Motril, Granada, Spanje.

6.2 De klant moet het pakket terugsturen volgens de retourneringsinstructies. In het geval dat het pakket zijn bestemming niet bereikt, ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de Klant.

6.3 In alle gevallen dient de Klant contact op te nemen met Top Safe Work om de instructies voor het retourneren op te volgen, dit kan hij doen via de e-mail info@topsafework.com. En via Top Safe Work sturen we u een formulier voor de retourzending dat de klant naar behoren ingevuld moet retourneren. Anders worden retouren niet geaccepteerd.

Er kunnen zich verschillende omstandigheden voordoen om over te gaan tot het retourneren van een bestelling.

6.4 De prijs op het product bevat een fout. In dat geval zullen de medewerkers van Top Safe Work u informeren over de nieuwe prijs en wordt u gevraagd of u deze wenst te ontvangen.

6.5 Het ontvangen product is beschadigd tijdens transport. Wanneer u de goederen ontvangt, moet u ervoor zorgen dat het pakket uitwendig in goede staat verkeert en geen tekenen van breuk vertoont. Als dat wel het geval is, moet u de zending afwijzen en deze reden vermelden op de afleveringsbon van de vervoerder en de klantenservice binnen 24 uur op de hoogte stellen.

Zodra de bestelling is ontvangen, moet u deze openen en controleren of de goederen geen afwijkingen vertonen. Zo ja moet u dit binnen 24 uur na ontvangst van het product melden aan Top Safe Work om het te kunnen claimen via de verzekering.

6.6 Defecte goederen. Indien de Klant een defect in het product constateert, dient hij/zij Top Safe Work hiervan binnen 24 uur na ontvangst op de hoogte te stellen.

6.7 Herroepingsrecht. De Klant heeft 14 kalenderdagen om het herroepingsrecht uit te oefenen. De procedure voor de retourzending moet worden verwerkt via de e-mail: info@topsafework.com, met vermelding van ‘‘ Herroeping ’’ en u ontvangt het herroepingsformulier of u kunt het downloaden door hier op het herroepingsformulier te klikken.

6.8 Evenzo, en door deze Algemene Inkoopvoorwaarden te accepteren, wordt de Klant geïnformeerd en accepteert hij de volgende vereisten om de retourzending te doen:

6.8.1 Binnen de gestelde termijn van 14 kalenderdagen zijn.

6.8.2 Het product moet in perfecte staat verkeren, inclusief verpakking, instructies (indien van toepassing), labels en eventuele accessoires die bij het product worden geleverd. Als het product niet in de originele verpakking wordt ontvangen, krijgt het een waardevermindering die wordt doorberekend aan de consument.

6.8.3 Het product mag niet gebruikt, gemanipuleerd of gewassen zijn.

6.8.4 Het retourneren van het product zal altijd worden beheerd op basis van de reden die door de klant zijn gekozen en volgens de instructies die worden verzonden om door te gaan met het retourneren.

6.8.5 De pakbon of factuur dient bij het te retourneren product worden bijgevoegd.

6.8.6 Het product moet perfect verpakt zijn om schade en incidenten tijdens het transport te voorkomen.

6.8.7 De productverpakking mag niet als postpakket worden gebruikt (niet direct over de verzendopdracht plakken).

6.8.8 In gevallen waarin onze aftersalesafdeling vaststelt dat er met het geretourneerde product is geknoeid door de klant, wordt de retourzending niet geaccepteerd en als deze wel wordt geaccepteerd, wordt niet het volledige bedrag dat bij de aankoop is betaald geretourneerd.

6.8.9 Bij retourzending zijn de volledige transport- en afwikkelingskosten voor rekening van de Klant.

6.8.10 De restitutie van het bedrag vindt plaats op dezelfde manier waarop de betaling is gedaan.

6.8.11 Top Safe Work zal overgaan tot het retourneren van het overeenkomstige bedrag binnen een maximale periode van 3 werkdagen na ontvangst van de geretourneerde goederen en na verificatie van de staat ervan.

6.8.12 In het algemeen worden alleen retourzendingen geaccepteerd die eerder zijn geautoriseerd door Top Safe Work, en op voorwaarde dat ze voldoen aan de retourvoorwaarden zoals vermeld in dit document. Eenmaal geautoriseerd, wordt u verteld hoe u dit moet doen en onder welke voorwaarden de terugkeer wordt geaccepteerd.

Na deze tijd kan de klant GEEN bedrag claimen voor het retourneren van het product of het verzoek om omruiling.

6.9 In het geval van ruilen, omdat de klant een andere maat nodig heeft of het model wil veranderen, moet hij een nieuwe aankoop doen en naar Top Safe Work gaan om de retourinstructies op te volgen.

7. VERANTWOORDELIJKHEDEN

7.1 Top Safe Work is niet verantwoordelijk voor datgene wat uitsluitend aan de klant kan worden toegerekend.

7.2 Top Safe Work kan de continue beschikbaarheid en levertijden van de op haar website aangeboden producten niet garanderen. De klant gaat ermee akkoord om, binnen redelijke grenzen, vertragingen en onvolkomenheden in de bezorgservice of in de beschikbaarheid van het product aan te nemen als deze situaties zich voordoen.

7.3 Top Safe Work deelt het werk van het verkoop- en distributieproces van zijn artikelen met andere leveranciers (fabrikanten, verpakking, beheer, opslag, transport ... enz.), Waardoor er op elk moment een probleem of vertraging zou kunnen optreden in een dergelijk proces waarvoor er in geen enkel geval Top Safe Work hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden.

7.4 Daarom, met de aanvaarding van deze Aankoopvoorwaarden, doet de Klant uitdrukkelijk afstand van enige aansprakelijkheid, contractueel of buitencontractueel, schadevergoeding door Top Safe Work voor mogelijke problemen, vertragingen bij de levering of annulering van aankopen indien het geval.

7.5 Top Safe Work aanvaardt geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit de verkoop van haar producten, voor verlies of bedrijfsonderbreking, voor het niet voldoen aan de verwachtingen van de klant of voor enige andere schade aan de Klant of derden.

7.6 Het gebruik dat de Klant maakt van de gekochte producten is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant, zodanig dat Top Safe Work op geen enkele manier (niet direct of ondergeschikt) verantwoordelijk is voor enige directe of indirecte schade die de Klant zou kunnen veroorzaken aan zichzelf of aan derden voor dergelijk gebruik.

7.7 De door de Klant in Top Safe Work aangekochte producten mogen niet worden gebruikt voor immorele doeleinden of die de gevoeligheid van derden kunnen schaden (radicaal, gewelddadig, racistisch of xenofoob, lasterlijk of anderen die door hun aard schade toebrengen of discrimineren aan elke persoon of groep mensen, entiteiten, ideologieën, geslacht, leeftijd, sociale of economische toestand). Het gebruik dat iemand maakt van de producten die in Top Safe Work zijn gekocht, moet altijd binnen de kaders van de wet plaatsvinden. Door middel van dit document stelt de Klant Top Safe Work uitdrukkelijk vrij van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van zijn producten.

7.8 In geen geval zal/hoeft Top Safe Work, managers, hoge functionarissen, beheerders, aandeelhouders, agenten of werknemers die hiervan afhankelijk zijn, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte oorzaken die verband houden met het gebruik dat de Klant maakt van het gekochte product.

8. COMMUNICATIE

8.1 De Klant verbindt zich ertoe om het e-mailadres dat in zijn bestelling is opgegeven altijd werkzaam, actief en up-to-date te houden voor vlotte communicatie met Top Safe Work, aangezien dit het communicatiemiddel van Top Safe Work is voor een flexibel en probleemloos beheer tijdens het verkoopbeheerproces.

8.2 Als de Klant het contact-e-mailadres dat is opgegeven bij het doen van zijn aankoop wil wijzigen, moet hij dit doen door middel van e-mailcommunicatie, waarbij hij voldoet aan de veiligheidseisen die door Top Safe Work worden geëist om de legitimiteit van het verzoek te verifiëren zodat de communicatie tussen beide partijen nooit wordt onderbroken.

8.3 De Klant draagt alle verantwoordelijkheid voor de gevolgen die het gebrek aan bruikbaarheid van zijn e-mailadres of het ontbreken van communicatie om deze gegevens in onze administratie bij te werken zou kunnen hebben.

8.4 In het geval dat individuele registratie- en authenticatiegegevens worden toegewezen aan de Klant voor hun legitieme toegang tot de Top Safe Work-webpagina's (zoals gebruikersnaam, sleutels of wachtwoorden), is de Klant als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de bescherming ervan, en het bewaren van haar vertrouwelijkheid. Het gebruik van deze identificatiegegevens en de mededeling ervan aan derden gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant, die de eindverantwoordelijke is voor de aankopen, mededelingen of acties die worden uitgevoerd met behulp van deze gegevens.

9. JURIDISCHE INFORMATIE

9.1 De Klant onder de 14 jaar heeft de toestemming van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers nodig om de aankoop te doen op www.topsafework.com. De Klant erkent ouder te zijn dan 14 jaar of de overeenkomstige toestemming te hebben van zijn ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers om aankopen en betalingen te doen via de pagina's van Top Safe Work.

9.2 De Opdrachtgever vrijwaart Top Safe Work voor alle kosten die kunnen ontstaan in het geval deze in rekening worden gebracht door de Opdrachtgever (of door aan de Opdrachtgever gelieerde derden vanwege de aankoop), uit welke oorzaak dan ook waarvan de verantwoordelijkheid niet direct aan hem is toe te rekenen, inclusief in een dergelijke vergoeding de vergoedingen en onkosten van Top Safe Work-advocaten, zelfs wanneer de rechterlijke beslissing niet definitief is.

9.3 Op zaken die niet in dit document voorzien zijn, evenals bij de interpretatie en oplossing van conflicten die als gevolg hiervan kunnen ontstaan tussen de partijen, is de Spaanse wet van toepassing.

9.4 Als er een conflict of verschil ontstaat tussen de kopende en de verkopende partij bij de interpretatie en uitvoering van dit document, en het wordt niet in onderling overleg opgelost, zal dit worden opgelost op verzoek van een van beide partijen en na schriftelijke mededeling aan de andere, door middel van arbitrage.

9.5 Uit het bovenstaande kan worden begrepen het feit dat de partijen zich kunnen onderwerpen aan een gerechtelijke procedure, in welk geval dit zal gebeuren volgens de jurisdictie en competentie van de rechtbanken en tribunalen van het rechtsgebied dat de klant of Top Safe Work (Luciana Cornelia Simón) kiest.

Product added to compare.

This site uses cookies to improve your browsing experience. If you continue browsing the site, we will assume that you agree with it. More information.